contrast2.jpgcontrast1.jpg

Spis treści

 

Synami kasztelana Stanisława są zapewne występujący w 1576 roku w rejestrach skarbowych bracia:

 • Jan, kasztelan konarski (1576-77), następnie kasztelan brzeziński (w latach 1577-89), po rezygnacji Pawła Szczawińskiego, oraz

 • Bartłomiej, kasztelan gostyniński,

W XVI w są właścicielami w otaczających Szamów: Wargawie Starej, Wargawie "Dutkach", Włoskowie, Strzegocinie, Oraczewie, Kterach, Kalinowie, Zieleniewie, Gajewie Górnym.

 

Według rejestrów skarbowych (poborowych podatku) z 1576 roku do Jana i Bartłomieja Szamowskich posiadają działy w ns. miejscowościach:

W parafii Witonia:

 • Wargawa Stara, Bartłomiej Szamowski 10 łanów, 8 zagrodników, karczma, 6 kolonistów

 • Wargawa Duthky, Jana Szamowskiego,

 • Gajewo Górne w części Jana Szamowskiego, 1 łan opuszczony, 2 kolonistów

 • Oraczew, Jana Szamowskiego kasztelana brzezińskiego, 3  łana, 5 zagrodników, karczmę, rzemieślnika, 10 osadników, W parafii Nowe:
 • Włosków, Bartłomieja Szamowskiego, 2 zagrodników

 • Kalinowa, Bartłomieja Szamowskiego, 2 łąny, 2 zagrodników, karczma, 1 opuszczony, 4 kolonistów

   

  W parafii Strzegocin:
 • Strzegocin, w części Jana Szamowskiego, 2,5  łąnów, karczma,

 • Siemieniczki, Jana Szamowski kasztelan Brzeziński 2 , 4 zagrodników

 •  Zieleniewo, Jana Szamowskiego w posiadaniu 13 łanów(w tym12 opuszczonych), 1 kolonista/osadnik 

 •  Ktery w części Bartłomieja Szamowskiego posiadającego 11  łanów, 2 zagrodników, karczmę, rzemieślnika, 13 kolonistów/osadników; w części Jana Szamowskiego , 12 łanów (w tym 4  łanów opuszczonych), 5 zagrodników, karczmę, młyn kołowy

   

  W parafii Czechosławice
 • Czechosławice, Bartłomieja Szamowskiego,  łana, 2 zagrodników

  W parafii Łęki Kościelne
 • Młogoszyn, w części Bartłomieja Szamowskiego, 7 łanów, 3 zagrodników lub kolonistów, karczma

 

Bartłomiej miał za żonę Jadwigę Szczawińską, córkę Piotra Sczawińskiego herbu Prawdzic kasztelana sochaczewskiego.

Jan Szamowski, kasztelan brzeziński złączył się dożywotnie z Anną Sierakowską herbu Ogończyk wojewodzianką łęczycką (ojcem jej był Jan Sierakowski z Bogusławic, od 1569 r. wojewoda łęczycki, więcej). Mieli córkę, wydaną za Hieronima Tarnowskiego podczaszego łęczyckiego, oraz 3 synów:

 • Marcin, podczaszy łęczycki,

 • Piotr i Samuel bezdzietni.

 • Jan archidiakon krakowski, a potem arcybiskup Lwowskim, opat Mogilski, z którym tytułem zapisany komisarz na trybunał fiskalny Radomski, zm. 1669 r.

 

 

Bartłomiej i Jan Szamowscy występują w rejestrach cła wodnego we Włocławku z XVI wieku (Regestra Thelonei Aquatici Wladislaviensis), gdzie dostarczali zboże w obecności lub poprzez pomocników (podległych): Szymona Cygańskiego z Cygan i Bartłomieja Gajewskiego z Gajewa. W spisach występują też: Stanisław Wituński oraz Mikołaj i Jan Puczek.

 

Wkraczając w XVII w. niewątpliwie należy wymienić Jana Szamowskiego, kasztelana gostynińskiego. Do kasztelana należały folwarki w Kterach, Zieleniewie, Siemienicach. Żoną jego była  Anna z Byków Bykowska herbu Gryf.

Córka Jana, Anna Szamowska wychodzi za Aleksandra Zarembe Skrzyńskiego, wojskiego łęczyckiego, poźniejszego kasztelana brzezińskiego mianowanego w 1661 r. po Janie Mniewskim z Mniewa. Kasztelanię brzezińską po śmierci Aleksandra w 1662 r. otrzymał jego trzeci syn Stanisław.

 

 

Na pamięć zasługuje fakt ufundowania przez Jana i jego żonę Annę, kościoła oo. Pijarów w Łowiczu w 1667 r.

"Jan Szamowski, kasztelan gostyński zamyślał w dziedzicznej wsi swojej Piątku wybudować klasztor dla księży Reformatów, lecz że krewny jego w tym samym czasie został Pijarem, Szamowski zmienił zamiar i kolegium pijarskie wznieść postanowił. Dla dogodności zaś młodzieży szkolnej, za pozwoleniem Mikołaja Prażmowskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego fundacje swą do Łowicza przeniósł. 28,572 zł na pierwszy zakład zapisując. Zaraz w roku 1668, 14 marca przybyło 2 pijarów"

- według opisu z Historii szkół w koronie i wielkim księstwie litewskim T.IV 1851 r.

Po porozumieniu z ówczesnym arcybiskupem Mikołajem Prażmowskim postanowił umieścić fundację w Łowiczu.

Miało się stać to za sprawą zapisów testamentowych dokonanych przez małżonków na swoich dobrach, tj. Jan Szamowski na wsiach Sójki, Roszkowo,Wierzbie koło Kutna zapisał na utrzymanie 7% z 13000 złp dochodu z tych wsi, tyleż samo i żona jego Anna z Byków zapisała na wsiach Pęcławice i Jankowo k./Piątku. Małżonkowie zastrzegli jednak, że dochody z tych wsi zostaną przekazywane pijarom dopiero po ich śmierci. Do tego czasu ofiarodawcy zobowiązali się pokryć koszty utrzymania czterech zakonników.

Trudno ustalić kim mógł być wspomniany krewny fundatora, natomiast na podstawie opracowania J.Korytkowskiego (Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasi i metropolici Polscy od roku 1000 aż do 1821,) dowiadujemy się że przeszło sto lat wstecz, w 1520 roku proboszczem parafii w Pszczonowie (koło Łowicza) był niejaki Stanisław Szamowski, który był jednocześnie prepozytem kapituły łowickiej, sedzią delegowanym Stolicy Apostolskiej oraz poborcą podatkowym. Pełniona funkcja proboszcza w Pszczonowie była funkcją tytularną. Proboszcz jako prałat kapituły łowickiej rezydował na stałe w Łowiczu, a jego obowiązki duszpasterskie pełnili dwaj wikariusze.Być może wspomnianym krewnym był ktoś z późniejszych Szamowskich który kontynuował posługę duszpasterską.

 

Według księgi dóbr i przywilejów kościelnych Jana Łaskiego (Liber Beneficiorum), w kościele Pijarów w Łowiczu miała znajdować się tablica upamiętniająca fundatora, o treści :

 

"D.O.M"

"Haec Ecclesia Erecta est In honorem B. Mariae Virginis Matris DEI et S.Adalberti, Episcopi et Martyris Innocentio XI Papae Joanne III Rege Poloniae Stephano Wydżga Arch. Gnesn. Perillustris ac Rndmus D. Albertus Stawowski Epus Petrciens. Suffragan Gnesnen. Primum lapidem imposuit Ex pia munifcentia Illrmi Dni Joannis in Szamow Szamowski Castellani Gostin., Fundatoris Collegii Lovic. et ex speciali subsidio M.D. Pstrokoński diversorumque Benefactorum sub Rndo Patre Carolo Joanne a Jesu Praepto Provin., Patre Adalberto a S.Theresia Rectore Loviciensi.

Anno a partu Virginis 1680 die 11 mesis Junii"

 

Niestety do dnia dzisiejszego tablica się nie zachowała.

 

Brat jego Stanisław, w tym czasie dziedziczy dobra Szamów, Wargawę, Oraczew.

Około 1685 r. po Janie Szamowskim, folwark w Kterach, Zieleniewie przejmuje jego jedyny syn Stanisław.

Syn Stanisława, Franciszek Szamowski (czytaj więcej ..),  (żona Zofia Lutomierska herbu Jastrzębiec) wymieniany jest w księgach grodzkich łęczyckich z 1667 r.[Castr.Lanc.Rel. 125, f.24] jako opłacający podatek przy dobrach Wroczyny, być może jest wówczas ich właścicielem. Dnia 19 XI 1700 spisał testament, w którym wyraził życzenie pochówku w kościele Pijarów w Łowiczu, wzniesionym przez jego stryja Jana, kasztelana gostynińskiego.

 

Joomla templates by a4joomla