contrast2.jpgcontrast1.jpg

 

Rudniccy herbu Lis

 

 

      

Tomasz Józef Rudnicki wywodzł się ze szlacheckiej rodziny Rudnickich Hrabiów z Bechczyc (Bechcic) kolo Łodzi i Lutomierska. Jego dziadkowie to Sebastian Rudnicki i Marianna z Lesieckich sukcesorzy majątków Kiki i Saków w powiecie szadkowskim w dawnym woj. łęczyckim.  Rodzicami Tomasza byli Grzegorz (1755-1813) i Ewa z Sielskich (ok. 1768-1849).

 

Rodzice Tomasza zamieszkiwali Wole Syrnicką (obecnie Wola Sernicka) w powiecie lubartowskim w woj. lubelskim gdzie musieli posiadać jakiś majątek. Tam pod koniec XIX wieku przychodzi na świat dwóch synów Grzegorza: Jan Kanty w 1788 r. oraz Tomasz w 1789 r. oraz ich siostra Marianna urodzona. najprawdopodobniej w 1791 r.  (na podstawie metryk ślubu). Następnie ok. 1794 roku Rudniccy opuszczają Wolę Syrnickę i przenoszą się w okolice Łodzi a dokładnie Dmosina, gdzie kolejno zamieszkuja Kamień, Kuźmy i Dmosin w dawnym powiecie brzezińskim.

Pomimo ośmioro potomstwa (3 chłopców i 4 córki)  Grzegorza i Ewę stać było na zapewnienie synom solidnego wykształcenia, a córki obdarzyć stosownym posagiem. Jan Kanty i Tomasz otrzymali wykształcenie prawnicze, które umożliwiło rozpoczęcie kariery urzędniczej, Teofil Atanazy został prywatnym nauczycielem w Warszawie a następnie w Łaniętach koło Krośniewic  Także córki wśród swoich wybranków wybierały za osoby z kręgu prawniczego (notariuszy lub sędziów).

Grzegorz  zmarł we wsi Bąki w parafii Małyń w pow. szadkowskim w 1813 r w wieku 58 lat. Majątek Bąki należał w tym czasie do Marianny Rudnickiej ( c. Anzelma i Wstowskiej) żony Drozdowskiego Ta odnoga Rudnickich była blisko spowinowacona z potomkami Grzegorza. Ewa przeżyła meża, zmarła w 1849 r.  w wieku 81 lat w Rudnikach, folwarku wyodrębnionym z majątku Szamów będąc w opiece przy synu Tomaszu i jego wnukach. Nowo wydzielony folwark przyjął nazwę Rudniki od jego właściciela.

Grzegorz i Ewa doczekali się 7-ro dzieci. Po krótce postaram się przedstawić ich losy oraz koligacje rodzinne. W porządku chronologicznym:

 

  1. 1. Jan Kanty (1788-1837) Urodzony w Woli Sernickiej powiecie lubartowskim. Pisarz Sądu Spornego powiatu łęczyckiego, zamieszkały w Łęczycy nastepnie asesor Trybunału Cywilnego I Instancji woj. mazowieckiego w Warszawie, końcowo sędzia Trybunału woj. augustowskiego

W 1818 ślubuje w Warszawie z Małgorzatą Kunegundą Mierzejewską, urodzoną w Bramkach Dolnych w powiecie błońskim własnosci jej brata Adama. Jan Kanty zmarł w 1837 r. w miejscowości Kopana w parafii Rembertów. Dzieci:  1. Konstancja Salomea ur.25.10.1820 r.- Warszawa, 2. Leonia ur.1825 r.3. Modest Kajetan Rudnicki

 

         1.2. Tomasz Józef, urodzony w 1789 w Woli Sernickiej. Tak jak brat kształci się w kierunku prawniczym. W 1812 pełni funkcje komornika Sadu Pokoju powiatu błońskiego, w 1818 r. jest notariuszem i konserwatorem Hipoteki pow. sochaczewskiego w Sochaczewie

Pierwszą żoną Tomasz została w 1812 r. o 2 lata starsza Brygida Offmańska. Ślub odbył się w Błoniu koło Warszawy. Ojczym Brygidy był tam notariuszem. Szczęście małżeńskie niestety nie trwało długo. Brygida zmarła rok po ślubie w 1813 r.         

A kariera Tomasz rozwija się dalej. Przeniósł się do stolicy i został notariuszem Kancelarii Ziemiańskiej wojew. mazowieckiego. Wkrótce otworzył własną kancelarię

Teraz tylko w Warszawie toczyło się jego życie i kariera. Już w kwietniu 1820 r. w prasie warszawskiej pojawiają się ogłoszenia jego kancelarii dotyczące prowadzonych spraw spadkowych. Sprawy dotyczą błahostek, ale i sprzedaży lub podziału potężnych majątków jak np. podział dóbr Żelazowej Woli własności Ludwiki hr. Skarbek.

Drugą żoną Tomasza została Felicjanna Karolina Emila Szamowska córka Mateusza Szamowskiego szambelana JKM oraz Marianny z Polewskich właścicieli dóbr Rycerzewa i Kalinowy. Ślub odbył się w kościele Rdutowskim 1823 roku. Ze względu na obowiązki Tomasza młodzi mieszkali w Warszawie. W 1833 Tomasz na licytacji kupuje zadłużony majątek Szamów w części Lit. B, a w 1835 kupuje główną część Wargawy Młodej w części lit. A własności Stępowskich. Poprzez odkupienie od Mateusza Jankowskiego części Szamowa oznaczonej literą B, staje się w ten sposób właścicielem dość sporego kompleksu sąsiadujących ze sobą włości.  Tomasz zmarł w 1856 roku. W Kurierze Warszawskim ukazał się nekrolog nastepującej treści:

 

Tomasz RUDNICKI
pisarz aktowy Król. Pol. i właściciel dóbr ziemskich; opatrzony św. sakramentami zm. 11 IX 1856 w domu nr 167 przy ul. Nowomiejskiej w Warszawie w wieku lat 67, eksp. 14 IX 1856 z domu na cm. Powązkowski, nab. żał. 18 IX 1856 w kośc. Augustianów, zapr. pozostała w nieutulonym żalu żona wraz z dziećmi i wnukami

 

Na warszawskich Powązkach znajduje się rodzinny grobowiec Rudnickich. W jednej mogile spoczęli: Tomasz Rudnicki, Felicja Rudnicka, Jakub Turowski (mąż siostry Tomasza) Fedrynand Rudnicki (syn)

  

Ze związku Tomasza i Felicjanny narodziło się 9-cioro potomków, z czego do pełnoletniości dożyło siedmioro. Potomstwo Tomasza i Felicjanny:

2.1. Olimpia Felicjanna Salomea ur. 1826, w 1851 roku zamężna z Józefem Bobiński geometrą, inżynierem i budowniczy w Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Berlińskiej, naczelnikiem I oddziału drogowego odcinka Warszawa-Skierniewice, 2-voto w 1866 r. za Felixa Bieguńskiego. Zmarła 24.09.1867 r.w Siedlcach w par.Św. Stanisława

2.2. Ferdynand Kajetan urodzony w 1826 w W-wie. Po śmierci swego ojca w 1856 sukcesorowie Tomasza wystawili majątek Szamów z folwarkiem Rudniki na sprzedaż w drodze działów. To właśnie Ferdynand nabył majątek Szamów na publicznej licytacji w 1857 za 25 510 rubli.  Ponadto musiał spłacić rodzeństwo zgodnie z sumami zapisanymi dla nich w testamencie przez ojca. Pomimo iż posiadał dość majętną żonę, w 1859 roku Ferdynand zmuszony był sprzedać Szamów Julianowi Skwarskiemu. Następnie w 1861 r.  kupuje majątek Drążgów w powiecie łukowskim guberni lubelskiej. Niedługo po tym Ferdynand sprzedaje Drażgów i w 1865 roku kupuje oddalony o 50 km majątek Siemień w powiecie parczewskim. W 1872 sprzedaje Siemień z dobrami Wierzchowiny, Tulniki, Wólka Siemieńska i Brwinów Augustynowi Zaorskiemu. Ferdynand był  także członkiem Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim w 1861 r.

Wybranką Ferdynanda została w 1854 roku Klementyna Franciszka Zakrzewska herbu Wyssogota. Ślub odbył się w kościele w Orlu w powiecie radziejowskim. 16-letnia wówczas Klementyna była córką Alfona Izydora Zakrzewskiego i Anny Sommer. Do Zakrzewskich należało miasteczko Poddębice. Alfons Izydor prawa do majątku otrzymał od swego ojca Klemensa. Po przedwczesnej smierci Alfonsa w 1843, prawo do cześci majątku po ojcu otrzymała jego córka Klementyna. W „Gazecie Rządowej”  w 1859 roku ukazało się ogłoszenie ns. treści:

Dobra ziemskie Poddębice składające się z miasta Poddębice, wsi: Byczyna, Łażki, Chropy, Klementów, wsi czynszowej Praga, rozległe włók 147, morgów 28 prętów 69, w której rozległości, lasu jest morgów 1570, prętów 49 miary nowopolskiej, położone w Okręgu Zgierskim, Powiecie Łęczyckim, Gub. Warszawskiej, sprzedane zostaną przez publiczną licytacyą w drodze działów, na mocy Wyroków Trybunału Cywilnego w Warszawie, pierwszego z d. 21 Listopada (9 Grudnia) 1858 roku, drugiego z d. 11 (23) Września 1859 roku. Właścicielami dóbr tych SS-wie Izydora i Alfonsa Zakrzewskiego; to jest: Klemyntyna-Franciszka dwóch imion Rudnicka, Ferdynanda Rudnickiego właściciela dóbr Szamowa żona, w tychże dobrach Okregu Łęczyckim, wraz z mężem zamieszkała. Nieletni Napoleon-Józef dwóch imion, Marya-Wanda dwóch imion Zakrzewscy, których głównym opiekunem jest Józef Zakrzewski: dziedzic dóbr Niewiesza, w Okregu Wartskim położonych, tamże zamieszkały, przydanym zaś opiekunem Wojciech Sommer, Obywatel w Warszawie N. 2911 zamieszkały.[..]

 

Ferdynand zmarł w Warszawie po 1894 r., pochowany w rodzinnym grobowcu na Powązkach. Napis na pomniku głosi:

UKOCHANEMU BRATU FERDYNADOWI RUDNICKIEMU
ZMARŁ W WARSZAWIE
SIOSTRA TO WSPOMNIENIE POŚWIĘCA

 

Klementyna zmarła w 1913 w Warszawie.

Potomstwo:  1. Arkadiusz Tomasz Wincenty ur. 1857 2. Halina Klementyna (ur. 1871-?) Ślub w 1894 Feliks Adam Jan 3.  Alfons Antoni Ferdynand (1873 –?). Jego żona Helena Kamińska.

 

 2.3. Stefania Katarzyna Joanna ur. 1828 w W-wie, chrzest odbył się w Rdutowie. W 1850 zamężna za 30 letniego Teofila Vogta, urzędnika Trybunału Cywilnego Guberni Warszawskiej wdowca oraz  sędziego Sądu Pokoju w Warszawie. Teofil zmarł w 1900 roku, Stefania zmarła w 1914 r. w Warszawie. Pochowani w rodzinnym grobowcy na warszawskich Powązkach. Inskrypcja na pomniku głosi:

STEFANIA Z RUDNICKICH
VOGT
ŻYŁA LAT 88
ZM. 10/XI 1914 R.
NAJUKOCHAŃSZEJ MAMUSI – MARJA

 

Na pomniku znajduje się także inskrypcja poświęcona Mateuszowi Szamowskiemu i jego zonie Marii z Polewskich ufundowana przez wnuczkę (Stefanię?)

PAMIĘCI MATEUSZA SZAMOWSKIEGO
SZAMBELANA
ORAZ ŻONY JEGO
MARYI Z POLESKICH
POCHOWANYCH W ROUTOWIE
ZIEMI GOSTYŃSKIEJ
WDZIĘCZNA WNUCZKA
POŚWIĘCA TO WSPOMNIENIE

  

2.4 Natalia Adolfa, ur. ok 1833.  Po rodzicach otrzymuje w sukcesji częsci Wargawy Małej lit. "A". W 1857 zamężna za Franciszka Niesiołowskiego wówczas dzierżawcę Wargawy Małej (1855-58). Natalia zmarła młodo w wieku 24 lat w 1858 roku.

2.5. Władysław Tomasz, ur. 1838 Po sprzedaży przez brata Ferdynanda w 1860 r majątku Szamów, w 1861 zamieszkuje wraz z bratem Eugeniuszem Łubiec w okregu błońskim guberni warszawskiej, a 1866 przenosi się do majatku Polubice (obecnie Polubicze 30 km na wsch od Radzynia Podlaskiego).

2.6.Marianna, urodzona w Warszawie ok 1823 r. Zamężna w 1846 roku za Alojzego Szamowskiego, syna Antoniego i Tekli Polewskiej , właściciela Kamieńca w powiecie włocławskim. Alojzy Był blisko spokrewniony z matką Marianny Felicjanną domo Szamowska. Syn Eugeniusz Alojzy urodzony 1856 w Kamieńcu.

2.7.Aniela Salomea Maksymiljana ur. w 1836 roku w Warszawie. Zamężna w 1858 w kościele Świerczyńskim w kujawsko-pomorskim za Antoniego Trzcińskiego. Przenoszą się do Warszawy, Antoni przez jakiśczas jest posesorem Moczydła koło Warszawy         

2.8. Eugeniusz Józef, najmłodszy z rodzeństwa urodzony w 1840 . W chwili śmierci ojca ma niespełna 16 lat, pozostaje pod opieką matki Felicji. Po sprzedaży rodzinnego Szamowa w 1859 Eugeniusz z bratem Władysławem przenoszą się do w miejscowości Łubiec w okregu błońskim

Olimpia Salomea (1824-1829) oraz Felicjana Weronika Aniela (1841-1843) nie dożyły pełnoletności

 

      1.3. Marianna, ur. ok 1791 r. W 1809 17 letnia Marianna ślubuje z Jakubem Turowskim zamieszkałym w Kuźmach, na swojej części szlacheckiej. Rodzicami Jakuba byli Franciszek i Magdalena Plichta, właściciele folwarku w Kuźmach. Jakub posiadając wykształcenie pełnił funkcję pisarza sądowego 1818 r., następnie był podsędkiem powiatu łęczyckiego końcowo sędzią Sądu Policji w Łeczycy i właścicielm wsi Kuźmy po ojcu.

Dzieci: Julian,  Anzelm Teodor, Marian Jan Nepomucen, Bolesław Józef,  Cezary.

Marianna zmarła w 1834 w Łęczycy. Jakub powróte żonaty za Józefe Willert w 1845 w Warszawie, zmarł w 1859 roku w W-wie.

 

      1.4. Wiktoria ur. ok. 1794 r w miejscowości Grobie w parafii Domaniewice (pow. łowicki) Zamężna za pochodzącego z guberni augustowskiej Kazimierza Waegnera. Kazimierz zmarł w Warszawie w 1846 roku. Wiktoria miała zapisana przez brata Tomasza w testamencie „dożywotnie 12 korcy zboża corocznie , mieszkanie na Rudnikach 1 pokój i 0,5 morgi ogrodu z uprawą” Następnie po wykupieniu Szamowa i Rudnik przez Ferdynanda (syna Tomasza) uposażenie zostało zamienione na dozywotnią rentę w wysokosci 30 rubli rocznie. Wiktoria zmarła w 1883 w Warszawie.

 

      1.5. Teofil Atanazy - ur. 1811 r. w Kuźmach parafii Domsin. Teofil był prywatnym nauczycielem w Warszawie. Przy chrzcie syna Franaciszka w metryce zapisano „ojciec były burmistrz miasta Kazimierza”? W 1834 r. pierwszą żoną Teofila została Tekla Siennicka panna lat 17 pochodząca z Galicji. Dzieci to: Pelagia (1838), Franciszek Stanisław Teofil (1840-1843), Henryka (ur.1848). Chrzest ostatniej córki odbył się w Warszawie dopiero w 1857 roku. Wówczas Teofil i Tekla zamieszkują Łanięta w pow. kutnowskim, gdzie Teofil jest nauczycielem Parafialnej Szkoły Elementarnej. Tekla zmarła tam w tym samym 1857 roku pozostawiając męża i dwie córki.

Drugą wybranką wdowca została w 1860  Józefa Marianna Stępowska córka Jana i Tekli z Jarowickich, panna z Łyszkowic. Ślub odbył się w Pszczonowie. Teofil zmarł w 1875 roku w miescowości Tur (pow. poddębice) zamieszkując u stryjostwa.

     1.6. Julia ur. ok 1805 roku w Kamieniu Górnym w parafii Dmosin. Zamężna za Andrzeja Ładę, archiwistę Komisji Rządowej Przychodów. Zmarła w 1843 r.

    1.7. Teodozja Katarzyna - ur. 1808 r w Kamieniu Górnym w parafii Dmosin. W 1855 r. ślubuje w Warszawie z Krzysztofem Śladkowskim wdowcem. 

 

 

 

 

Bibliografia

Informacje uzyskane od Pana Marka Stanisława Rudnickiego

Księga hipoteczna Dobra Szamów Powiat Łęczycki Sygnatura: 557 .AP Łęczyca

http://cmentarze.um.warszawa.pl/

http://www.sejm-wielki.pl/s/cmentarze.php

http://geneteka.genealodzy.pl

 

 

 

Joomla templates by a4joomla